.

V Š E O B E C N É O B CH O D N É P O D M I E N K Y I N Z E R C I E

0
0
0
s2smodern

V Š E O B E C N É   O B CH O D N É   P O D M I E N K Y   I N Z E R C I E

 Časť A

 1. Úvodná časť

1.1.  Tieto všeobecné podmienky inzercie upravujú zmluvné vzťahy medzi zadávateľmi inzercie a spoločnosťou Auto Business Media, s.r.o. so sídlom Drieňová 23, 821 01 Bratislava, identifikačné číslo: 36 793 124, zapísanej v obchodnom registri Oddiel Sro, vložka číslo 46533/B, ako vydavateľom periodickej tlače. Každý takýto zmluvný vzťah ďalej označovaný len „zmluva o inzercii“. Každá periodická tlač vydavateľa ďalej len „magazín“.

1.2.  Zadávateľom inzercie je ten, kto inzerciu svojím menom a na svoj účet u vydavateľa objednáva, a klient je ten, pre koho zadávateľ inzerciu zaisťuje, ak ju zaisťuje pre niekoho iného ako pre seba.

1.3.  Zmluva o inzercii sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.

1.4.  Pred uzavretím zmluvy o inzercii je budúci zadávateľ povinný zoznámiť sa s týmito všeobecnými podmienkami a s cenníkom inzercie príslušného magazínu, ktoré sú k dispozícii u vydavateľa, a ktoré sú verejne prístupné A) v sídle vydavateľa, B) na internete na adrese http://www.ifleet.sk, C) na vyžiadanie poštou.

1.5.  Zmluva o inzercii sa uzatvára na základe objednávky inzercie, ktorá musí obsahovať tieto údaje:

 1. a)Údaje o zadávateľovi inzercie: obchodné meno alebo názov zadávateľa inzercie; identifikačné číslo, sídlo alebo miesto podnikania zadávateľa inzercie, fakturačnú adresu (iba v prípade, ak sú odlišné sídla).
 2. b)Údaje o kontaktnej osobe zadávateľa inzercie: meno kontaktnej osoby, telefonické a faxové či e-mailové spojenie na kontaktnú osobu.
 3. c)Údaje o klientovi (pokiaľ je odlišný od zadávateľa inzercie): obchodné meno alebo názov klienta, sídlo alebo miesto podnikania.
 4. d)Údaje o objednávanej inzercii; názov magazínu, v ktorom má byť inzercia uverejnená; požadovaný termín či termíny uverejnenia inzercie; požadovaný(é) formát(y) či rozmery inzercie; v prípade požiadavky na umiestnenie inzercie tiež príslušné špecifikácie; názov inzerovaného produktu či kampane.

Objednávku zadávateľ inzercie doručí či inak oznámi vydavateľovi najneskôr v deň uzávierky objednávok, ktorý je uvedený v príslušnom cenníku toho-ktorého magazínu.

1.6.  Na základe objednávky vydavateľ zašle poštou, faxom alebo e-mailom späť zadávateľovi inzercie potvrdenie objednávky, ktoré obsahuje náležitosti objednávky a ďalšie podrobnejšie podmienky spojené s uverejňovaním inzerátu podľa požiadaviek uvedených v objednávke a možností vydavateľa (prípadne vydavateľ v potvrdení ponúkne iné podmienky inzercie). Neúplná objednávka, objednávka s nesprávnymi údajmi, alebo objednávka doručená po dátume uzávierky objednávok časopisu nemusí byť vydavateľom potvrdená. Potvrdením objednávky je zmluva o inzercii uzavretá.

1.7.  Obsah potvrdenia objednávky zo strany vydavateľa je súčasťou zmluvy o inzercii.

Časť B – zmluva o inzercii

 1. Predmet zmluvy

2.1.  Zmluvou o inzercii sa vydavateľ zaväzuje uverejniť inzerát v magazíne v súlade so zmluvou o inzercii a zadávateľ inzercie sa zaväzuje zaplatiť cenu inzercie dojednanú v zmluve o inzercii. Zmluva o inzercii môže byť uzavretá aj na reklamné kampane klienta (uverejnenie viacerých inzerátov a/alebo opakované uverejnenie toho istého inzerátu vo viacerých číslach magazínu).

 3.  Zadanie inzerátu

3.1 Zadávateľ inzercie je povinný dodať podklady pre inzerciu v súlade s technickými     podmienkami inzercie, ktoré sú uvedené v cenníku inzercie pre príslušný magazín.

3.2 Podklady pre inzerciu sa vracajú zadávateľovi inzercie iba v prípade, ak o ne požiada. Vydavateľ ich uchová jeden mesiac od posledného uverejnenia inzerátu.

3.3. Zadávateľ inzercie je povinný dodať vydavateľovi podklady pre inzerciu najneskôr v termíne pre odovzdanie inzertných podkladov, ktorý je uvedený v cenníku inzercie (harmonograme). Pokiaľ by zadávateľ inzercie podklady nedodal, alebo ich dodal neskoro, či v nezodpovedajúcich technických podmienkach, potom sa má za to, že dodávateľ inzerciu stornoval a to do 10 (desať) dní pred prvým dňom, kedy malo dôjsť k uverejneniu. Zadávateľovi inzercie nevzniká nárok na neskoršie zverejnenie inzerátu.

3.4. Vydavateľ uskutoční na základe podkladov pre inzerciu len úpravy nevyhnutné pre uverejnenie inzerátu.

3.5. Pokiaľ nebudú podklady pre inzerciu zodpovedať stanoveným požiadavkám, nezodpovedá vydavateľ za kvalitu uverejneného inzerátu. Vydavateľ je tiež oprávnený v takomto prípade uverejnenie inzerátu odmietnuť okamžite po zistení týchto nedostatkov; v takomto prípade platia obdobné stornopodmienky, ako by zadávateľ inzerciu stornoval v okamihu, keď mu je odmietnutie oznámené vydavateľom.

3.6. Obťahy inzerátu sú predkladané zadávateľovi inzercie iba vtedy, pokiaľ si zadávateľ v rámci zmluvy o inzercii vyžiadal úpravu inzerátu u vydavateľa a o tieto obťahy výslovne požiadal.

 1. Zodpovednosť za inzerciu

4.1.  Zodpovednosť za obsah inzerátu uverejneného v magazíne nesie výlučne zadávateľ inzercie. Zadávateľ inzercie je povinný zaistiť, že uvedením inzerátu v magazíne nedôjde k neoprávnenému zásahu do práv tretích osôb, inému porušeniu právnych predpisov, alebo porušeniu obecne uznávaných etických noriem v oblasti reklamy. Vydavateľ nebude obsah inzerátu akokoľvek hodnotiť alebo preskúmavať.

4.2.  Vydavateľ je oprávnený uverejnenie inzerátu odmietnuť, pokiaľ by zistil rozpor s podmienkami bodu 4.1. V takomto prípade platia rovnaké stornopodmienky, ako by zadávateľ inzerciu stornoval v okamihu, kedy mu je odmietnutie vydavateľom oznámené.

4.3.  Vydavateľ je tiež oprávnený odmietnuť uverejnenie takého inzerátu, ktorý by podľa názoru vydavateľa mohol poškodiť dobré meno či povesť vydavateľa alebo magazínu, alebo by mohol akokoľvek inak poškodiť záujmy vydavateľa alebo magazínu. Aj v tomto prípade platia rovnaké stornopodmienky, ako by zadávateľ inzerciu stornoval v okamihu, kedy mu je odmietnutie vydavateľom oznámené.

 1. Uverejnenie inzerátu

5.1.  Vydavateľ sa zaväzuje uverejniť inzerát v bežnej kvalite v rámci možností, ktoré poskytujú podklady pre inzerciu a použitá technológia.

5.2.  V prípade, že sa zadávateľ inzercie ocitne v oneskorení so zaplatením ceny inzercie z akejkoľvek zmluvy o inzercii uzavretej s vydavateľom, nie je vydavateľ povinný inzerát uverejniť dovtedy, kým nebude dlžný záväzok zaplatený. Následne bude inzerát uverejnený v najbližšej dobe, v ktorej to bude z technických dôvodov a dôvodov rezervácií inzercie iných osôb možné; vydavateľ má taktiež právo od zmluvy o inzercii odstúpiť, pokiaľ ide o oneskorenie so zaplatením ceny inzercie z tej istej zmluvy o inzercii. 

 1. Stornopodmienky

6.1.  Zadávateľ inzercie je oprávnený kedykoľvek pred uverejnením inzerátu stornovať inzerciu za podmienky zaplatenia takzvaného stornopoplatku podľa cenníka inzercie, platného v okamihu doručenia storna vydavateľovi v nasledujúcej výške:

              a) storno menej než 15 dní pred plánovaným dátumom uverejnenia - 100 % dohodnutej ceny.

              b) storno 15 -  21 pred plánovaným dátumom uverejnenia -  60 % dohodnutej ceny.

              c) storno 22 dní a viac pred plánovaným dátumom uverejnenia -  30 % dohodnutej ceny.

6.2.  Stornovaním inzercie zaniká zmluva o inzercii v časti týkajúcej sa doposiaľ neuverejnenej inzercie. 

 1. Reklamácie

7.1.  Chyby v inzercii (neúplná inzercia, inzercia nezodpovedajúca podkladom pre inzerciu, iné umiestnenie inzercie) je zadávateľ inzercie oprávnený reklamovať písomne u vydavateľa najneskôr do 14 dní od prvého dňa uverejnenia inzercie. Ak si inzerent neuplatní reklamáciu v tejto lehote, nárok z chýb inzercie zaniká.

7.2.  V reklamácii je zadávateľ inzercie povinný uviesť, v čom chyba spočíva a aký nárok si uplatňuje. Zadávateľ inzercie môže v súlade so zákonnými predpismi uplatniť najmä nárok na uverejnenie náhradného inzerátu, zľavu z ceny alebo nárok na odstúpenie od zmluvy o inzercii. 

 1. Platobné podmienky

8.1.  Cena inzercie aj stornopoplatku sú splatné na základe faktúry vydavateľa, splňujúcej náležitosti daňového dokladu pre účely DPH.

8.2.  Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, vydavateľ vystaví a zašle zadávateľovi inzercie faktúru na cenu inzercie bez zbytočného odkladu vždy po uverejnení inzerátu, spravidla do 7 dní od dátumu uverejnenia. Faktúra je spravidla posielaná zadávateľovi inzercie poštou. Spoločne s faktúrou zašle vydavateľ zadávateľovi inzercie na jeho žiadosť tiež doklad o uverejnení inzerátu (dokladový výtlačok magazínu).

8.3.  Vydavateľ stanoví faktúru na stornopoplatok po obdržaní storna zadávateľa inzercie a pošle ju doporučene poštou zadávateľovi inzercie.

8.4.  Fakturovaná cena je splatná do 14 dní od vystavenia faktúry. V prípade oneskorenia v platení je zadávateľ inzercie povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania a náklady spojené s vymáhaním fakturovanej čiastky. 

 1. Ochrana údajov

9.1.  Zadávateľ inzercie súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa jeho osoby, ktoré oznámi vydavateľovi, boli pre potreby realizácie zmluvy o inzercii, pre účely vnútorných potrieb vydavateľa (sledovanie a vyhodnocovanie hospodárskej činnosti vydavateľa), pre účely marketingu uskutočňovaného vydavateľom (týkajúceho sa vydávania magazínu, inej periodickej tlače, elektronických médií a iných aktivít vydavateľa) uchovávané a triedené vydavateľom v elektronickej a inej podobe vrátane spracovania k tomu účelu tých z nich, ktoré majú povahu osobných údajov, vydavateľom ako správcom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, po dobu trvania vydavateľa, poprípade jeho právneho nástupcu.

9.2.  Vydavateľ sa zaväzuje nepoužívať hore uvedené údaje na iné účely, iba ak ich použitie dovoľujú alebo ukladajú právne predpisy.

Časť C 

 1. Spoločné a záverečné ustanovenia

10.1. Tieto všeobecné podmienky sú účinné pre všetky zmluvy o inzercii uzavreté v dobe od 1. júla 2007 a ich účinnosť sa stanovuje na dobu neurčitú

10.2. Vydavateľ je oprávnený kedykoľvek rozhodnúť o ukončení účinnosti týchto podmienok, tým však nie sú dotknuté zmluvy o inzercii uzavreté do tej doby, v ktorej sa riadili všeobecnými podmienkami účinnými v dobe ich uzavretia.

10.3. Zvláštne dohody medzi vydavateľom a zadávateľom inzercie, odchyľujúce sa od týchto všeobecných podmienok, majú prednosť.

Najčítanejšie

ABM LogoCMYK

FLEET firemné automobily: online magazín pre stratégie riadenia firemných flotíl

Používaním stránok prevádzkovateľa AUTO BUSINESS MEDIA s.r.o. súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.